Escolta de la Ionosfera

HORARI
1er. DIA: Fabricacio del prototip per a l’escolta de fenòmens atmosfèrics i naturals a la Ionosfera
2n. DIA: Excursió i Demostració en viu del prototip

CONCEPTES
1.IONOSFERA
La ionosfera o termosfera és la part de l’atmosfera terrestre ionitzada permanentment a causa de la fotoionització que provoca la radiació solar. Entre les propietats de la ionosfera, trobem que aquesta capa contribueix essencialment en la reflexió de les ones de ràdio emeses des de la superfície terrestre, el que possibilita que aquestes puguin viatjar grans distàncies sobre la Terra gràcies a les partícules de ions (carregades d’electricitat) presents en aquesta capa. A les regions polars les partícules carregades portades pel vent solar són atrapades pel camp magnètic terrestre incidint sobre la part superior de la ionosfera i donant lloc a la formació d’aurores.

2. PROTOTIP INSPIRE VLF-3 RECEPTOR DE RÀDIO
http://theinspireproject.org/
VLF = molt baixa freqüència. La banda de freqüències compreses entre 3 i 30 kiloherz. Longituds d’ona de 100 a 10 km. El receptor es utilitzat per fer observacions de camp dels senyals VLF. El receptor VLF INSPIRE-3 està dissenyat per rebre ones de ràdio en el rang de freqüència de 0-10 kHz, que és audible per l’oïda humana quan les ones es converteixen en so per mitjà d’altaveus o auriculars.

3. EXEMPLES
https://www.youtube.com/watch?v=9EHlomvDliU

VLF NASA INSPIRE