MINES DE COLERA

-Mines de Sant Miquel
La mina del poble de Colera está considerada com contenedora d’or, el qual es trova incluit dins les masses de quartz fumat compacte.

-Mina de Mas Buixó
A Molinars, la Mina de Mas Buixó és molt pròxima a l’anterior i d’iguals característiques. Les coordenades són (1.159, 5/888, 5).

-Mina de Mas Corbera
A Molinars, a la Mina de Mas Corbera hi existeixen uns filons de quars (amb d’altres minerals), de direcció NW-SE, encaixonats als esquists cambro-ordovicians. Els minerals presents són calcopirita, arsenopirita, pirita, cuprita(i), goethita, hematites, pirolusita (dendrites), atzurita, calcita, malaquita, siderita(i), guix, melanterita i quars. Les coordenades són (1160, 3/888, 3).

Bibliografia: Els minerals de Catalunya, Josep M. Mata i Perello (pag. 61 i 62).

-Mina Frasquita.

A La Pineda, per sobre la ctra.a Portbou. Pirita arsenical aurifera. Exp. 12/1852. Es poden veure uns 25 m. sense problema. Colors magnifics. Accés una mica complicat desde la Ctra. a Portbou.

 

Mes info: https://mineratlas.com/location/185