Olivar Can Plana

L’Olivar de Can Plana és una propietat rústica del segle XVIII, entorn al 1780 de quan es va fundar la vila de Colera, Alt Empordà. Una propietat familiar que ha passat de generació en generació amb més de 100 oliveres, vinya, i arbres fruiters com perers i figueres. Prop d’una hectàrea de terreny amb parets de pedra seca* – que inclouen construccions com una barraca, recs, parets i murs.

Amb varietats picual i corivell, l’olivar produeix entre els 1.000 i 1.700 kg d’olives, això representa entre els 200 i 330 litres d’oli, depenent de les condicions climatològiques i del rendiment gras de l’oliva (18%), de l’any.

La picual és una oliva d’uns 2.1 a 3.7 grams, i que pot produir fins at 25%. Relativament més grossa que la corivell, amb forma ametllada i amb punta punxeguda. La paraula “picual” prové de pic en referència a la seva forma. La picual produeix un oli de intensistat mitjana, picant i amarg, amb alt contingut en àcid oleic (78%), bo per combatre el colesterol alt. La fulla és el-líptica-asimètrica.

La varietat corivell és menys corrent que la picual. L’oliva és en general de dimensions més petites i la fulla destaca pel seu color verd clar a l’anvers, i un dors gris platejat. El seu rendiment en oli és del 16-18%, considerat de nivell mitjà-baix. La forma de la fulla és el·líptica-lanceolada.

*la pedra seca va ésser declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2018.

 

The Olivar de Can Plana is a rustic property from the 18th century, around 1780, when the town of Colera, Alt Empordà, was founded. A family property passed down from generation to generation, with more than 100 olive trees, vines, and fruit trees such as pears and figs. Close to a hectare of land with dry stone walls* – which include buildings such as a hut, watering holes, fences and walls.

With Picual and Curivell varieties, the olive grove produces between 1,000 and 1,700 kg of olives, representing between 200 and 330 litres of oil, depending on the climatic conditions and the fat yield of the olive (18%). The Picual is an olive of about 2.1 to 3.7 grams and can produce up to 25%. It is relatively thicker than the Curivell, with an almond shape and a pointed tip. The word “Picual” comes from the “pic” in reference to its shape. The Picual produces an oil of medium intensity, spicy and bitter, with a high oleic acid content (78%), suitable for fighting high cholesterol. The leaf is elliptic asymmetric. The Curivell variety is less common than the Picual. The olive is generally smaller, and the leaf stands out for its light green colour on the front and a silver grey back. Its yield in oil is 16-18%, considered medium-low. The shape of the leaf is elliptic-lanceolate.

*dry stone was declared an intangible heritage of humanity by UNESCO in 2018.